نمایه - سید علیرضا شکوهیان

سیدعلیرضا شکوهیان در حوزه مطالعات میان رشته ای (حقوق و اقتصاد) فعالیت دارد. در این بخش می توانید سوابق تحصیلی، پژوهشی و اجرایی ایشان را مطالعه فرمایید. 

سوابق تحصیلی:

دانش آموخته کارشناسی حقوق از دانشگاه شهیدبهشتی.

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه شهیدبهشتی.

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی.

سوابق پژوهشی:

الف) کتب منتشره:

تألیف کتاب «تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی پزشک»، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۵.

ترجمه کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی؛ قاعده مسئولیت مدنی کارا» به ویراستاری دکتر مایکل فار. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه. ۱۳۹۶ (سیدعلیرضا شکوهیان و حامد ادریسیان؛ تحت نظارت دکتر مجتبی قاسمی).

ترجمه کتاب «تنظیم بازار بدون مداخله دولت» به قلم دکتر میریام سن. انتشارات جنگل. چاپ دوم. ۱۴۰۱ (سیدعلیرضا شکوهیان، حامد ادریسیان و حیدر سلامی).

تألیف کتاب «آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار»، شرکت چاپ و نشر بازرگانی. چاپ ششم. ۱۴۰۱ (سید علیرضا شکوهیان و صادق سازگاری).

تألیف کتاب «کنترل دستوری قیمت با بازار چه می‌کند؟». انتشارات جنگل. ۱۴۰۱ (سیدعلیرضا شکوهیان و مرتضی شجاعی).

ترجمه کتاب «شکست دولت در برابر شکست بازار» به قلم کلیفورد وینستون. انتشارات جنگل. ۱۴۰۱ (سیدعلیرضا شکوهیان و مرتضی شجاعی).

ب) مقالات منتشره:

تألیف مقاله «بهینه ­یابی در کارکرد قواعد مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر؛ با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک». مجله تحقیقات حقوقی. شماره ۷۶. زمستان ۱۳۹۵ (دکتر منصور امینی و سیدعلیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «مبانی نظری، اهداف و شیوه­ های جبران خسارت در حقوق رقابت». مجله حقوقی دادگستری. سال هشتاد و یکم. شماره نود و نهم. پاییز ۱۳۹۶ (دکتر رضا خشنودی، رضا علیپور و سیدعلیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمه عمر». فصلنامه پژوهشنامه بیمه. تابستان ۱۳۹۷. شماره ۱۳۰ (محمدجواد محمدی، نوید برومند و سید علیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «محدودیت­ های خسارات قابل جبران در حقوق رقابت». دوفصلنامه دانش حقوق مدنی. بهار و تابستان ۱۳۹۷. شماره ۱۳ (دکتر رضا خشنودی، سیدعلیرضا شکوهیان و رضا علیپور).

تألیف مقاله «تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض تعهد (اجرای اجباری عین تعهد)». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی. دوره۴۹. شماره۱. بهار۱۳۹۸ (دکتر منصور امینی و سید علیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «نقش نهادهای خصوصی در تنظیم بازار؛ با رویکرد انتقادی به قوانین برنامه». منتشرشده در مجموعه مقالات نخستین همایش نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله. انتشارات میزان. اردیبهشت ۱۳۹۵ (دکتر محمدحسین زارعی و سید علیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «بررسی جایگاه استقراض دولت از بانک مرکزی». مجله داور. شماره ۱۱ و ۱۲. بهار تا زمستان ۱۳۹۳ (سید علیرضا شکوهیان).

تألیف مقاله «شورای رقابت و کسب ­و کارهای اینترنتی». (تحلیل تصمیم جلسه ۳۰۶ شورای رقابت در خصوص بررسی ادعای قیمت­گذاری تهاجمی سامانه ­های درخواست اینترنتی خودرو). فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره ۲۴. شماره۹۵. تابستان ۱۳۹۹ (دکتر محمدحسین زارعی، سیدعلیرضا شکوهیان و حامد ادریسیان).

تألیف مقاله «تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تخلفات صنفی (موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی)». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. دوره ۲۵، شماره۹۹، تابستان ۱۴۰۰ (دکتر مجتبی قاسمی، سیدعلیرضا شکوهیان و علی تقی زاده)

ترجمه مقاله «تحلیل اقتصادی حقوق حوادث» نوشته استیون شاول. مجله میزان. شماره ۵ و ۶. بهار تا زمستان ۱۳۹۳ (سید علیرضا شکوهیان). 

تألیف مقاله «بررسی کارآمدی تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی». ماهنامه اقتصادی-فرهنگی اتاق اصناف تهران. سال اول. شماره سوم. دی ماه ۱۳۹۴ (سید علیرضا شکوهیان). 

سوابق اجرایی:

مشاور حقوقی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان­ های صنفی سراسر کشور و مرکز اصناف و بازرگانان ایران. (از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸)

مشاور حقوقی دبیرخانه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت­ های بازاریابی شبکه ­ای و کسب ­و کارهای مجازی. (از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸)

مشاور حقوقی گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو. (سال ۱۳۹۴)

عضو گروه کارشناسی تدوین آیین ­نامه تکمیلی تعرفه­ های برق (آیین ­نامه اجرایی برقراری انشعاب و استفاده از خدمات شبکه برق) با همکاری پژوهشگاه و وزارت نیرو. (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵)

عضو کارگروه حقوقی تدوین گزارش ملی حادثه پلاسکو. (۱۳۹۵)

همکاری با دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. (۱۳۹۸)

رییس مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات. (۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹)

مدیر آموزش و پژوهش اتاق اصناف ایران (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) 

عضو کارگروه صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی-کاربردی (۱۴۰۱)

عضو کارگروه‌های «صلاحیت حرفه‌ای»، «نظارت و سنجش» و «سیاست‌گذاری و راهبری». دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنّی، حرفه‌ای و مهارتی (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱).

عضو هیأت نظارت مرکزی سازمان آموزش فنّی و حرفه‌ای کشور (۱۴۰۱).

بنیانگذار اولین رسانه آموزشی اصناف کشور با عنوان «اصناف پلاس» در اتاق اصناف شهرستان شمیرانات.

هم بنیان گذار رسانه آموزشی «حقوقدانان سه بعدی».

جوایز و افتخارات:

برگزیده هجدهمین المپیاد علمی دانشجویی حقوق.

کسب عنوان ارائه کننده برتر و سوم تیمی در مسابقات تنظیم و تدوین مقررات فضای مجازی. برگزار شده از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر (ساترا).